Teamet

Business Training Center Denmark

A GOOD HOCKEY PLAYER PLAYS WHERE THE PUCK IS.

A GREAT HOCKEY PLAYER PLAYS WHERE THE PUCK IS GOING TO Wayne Gretzky

Business Training Center Danmark


Per Birkelund - Partner      mobil: 3110  1757

Lone Jørgensen - Partner  mobil: 4030 8102

Per og Lone har arbejdet med business training / organisationsudvikling / og uddannelse, i mere end 20 år

Afd Vest:

Richard Jensen - Partner   mobil: 4082 4711

Richard har arbejdet med personlig sparring,  coahing og udvikling, i de seneste ca. 20 år.

 

Skærbækcentret:

Spil hinanden bedre® Akademiet 


herudover trækker vi løbende på vort landsdækkende netværk af specialister indenfor:

Ledelse-Strategi

Salg og CEM

Forretningsudvikling

Procesoptimering

Personlig sparring og coachingLIDT OM "THE MISSING LINK"  på udviklingsrejsen

VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER

5 ting der gør rejsen til en succes

1. Inspirer og træn "on the job" og få ALLE med

2. Design en "game-plan" for træningen, der løber 6-12 måneder

3. Sikre sammenhæng  mellem viden og virkeligheden

4. Start med den interne kultur - 3x3 modellen

5. Brug vore let tilgængelige interne udviklingsværktøjer - start dialogen


Erfaring viser at kompetence- og organisationsudvikling ikke kan skilles ad, så   derfor anbefaler vi at gennemføre uddannelse, involvering og træning af  størrer medarbejdergrupper, praksisnært og på jobbet.

Traditionelle innovations- og uddannelses-tiltag med videns tilførsel, videndeling, efteruddannelse og kvalifikationsløft, ”står ofte alene” og bliver ikke i tilstrækkelig grad fulgt op, af de nødvendige handlinger der bringer den nye viden i spil i organisationens rette kontekst.


Den interne kultur mangler ofte mod og forståelse til at igangsætte innovation, træning og implementering. Vigtigheden af ”Den sociale ka-pital” er ofte undervurderet, som det nødvendigt fundament og driver. Vi vil med vore  udviklings- og læringsforløb starte med at fokusere på lærings- og samarbejdskulturen, relationerne og sammenhængskraften samt tilgang til innovation, træning og løbende forbedringer.


Kulturfokus handler bl.a. om trænings- og sparringskultur, innovationskraft og kunsten at løfte opgaverne på tværs af organisatio-ner og afdelinger.

Vore udviklingsforløb vil gøre den enkelte medarbejders indsigt, indstilling attitude og drivkraft, styrende og dermed afgørende for udviklingen og  væksten.

 

70-20-10

VI VED DET GODT

70-20-10  Nøglen til vækst via udvikling, læring og træning

Bag den kryptiske kode gemmer sig følgende erkendelse:


70% af det vi lærer, lærer vi bedst på jobbet ved at arbejde med det,

vi nu en gang skal lære.

20% af det vi lærer, lærer vi fra kolleger, nogen gange af chefen,

men for det meste fra folk på samme niveau som os selv.

10% af det vi lærer, lærer vi som formaliseret instruktion.


Det er ikke noget nyt – faktisk har det meste forskning peget i den retning de

sidste 40 år. Det nye er snarere, at vi er begyndt at forstå, hvad det betyder i

praksis i forhold til de mange trænings- og udviklingsprogrammer, der sættes i

søen.. Vi ved altså godt, hvad det er, der skal til – men det er ikke, det vi gør.


Undersøgelser fra USA, viser at rigtige mange virksomhedsledere oplever,

at der er svært at finde folk, der kan det virksomhederne har brug for.

Det er ikke kun i USA, man ser den tendens. I England taler man meget om, at

den største begrænsning for fremtidig vækst er, at de ikke har tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft. Det tema kender vi også i Danmark.


Men når vi nu ved, at der er noget, der hedder 70-20-10, giver det så mening at løse den udfordring ved at sende en masse mennesker på kurser og efteruddannelse eller er det på tide vi tænker helt anderledes?    What did you learn at work today, dear little boy of mine…


70 %

På jobbet er vi nødt til at tænke læring som en del af jobbet – dvs. den måde vi strukturerer jobbet på, skal give mulighed for læring. Måden vi belønner på, skal reflektere vigtighed af kontinuerlig læring: Jeg er kun god til mit job, hvis jeg både når mine mål og udvikler mig. Men udvikling er noget, der sker, mens jeg arbejder, og er ikke noget der tilføres eksternt (udvikling bliver i høj grad også den enkeltes eget ansvar). I en verden under hastig forandring er jobbet og læring integreret ellers kommer læring altid til at halte efter virkeligheden.

20 %

Når vi er sammen med kolleger, skal vi ikke spilde den dyrebare tid med at lytte til ‘indlæring’. Vi skal bruge så meget som muligt af den tid til at lære af hinanden, dvs. erfaringsudveksling, refleksion og fordybelse – meget gerne rigtig langt væk (fysisk) fra hverdagen

10 %

Hvad så med den formelle læring og uddannelse, som folk har brug for – de sidste 10%?


På  den årlige ASTD konference i Denver, tilbage i 2013, stod det meget klart, at når det drejer sig om voksenlæring, så er det helt store paradigmeskift inden for træning og udvikling, at den formaliserede instruktion flytter fra ”klasseværelset” og ud på internettet. Ikke bare som e-learning, men i meget højere grad som mobil læring. Den formaliserede del af læringen bliver brudt ned i små bidder, som den der skal lære, kan trække på, når han står i en situation på jobbet og har brug for at få tilført mere viden om det, han præcis er i gang med her og nu. Det bliver ‘just-in-time’ læring – noget vi trækker frem, når vi skal bruge det (pull), frem for noget der krænges ned over ørene på folk, uanset om de står og skal bruge det eller ej (push).

70-20-10 princippet er således ikke længere et ‘akademisk’ koncept.

På ASTD konferencen i 2013 blev det fremhævet som ‘Best Pratice’, er en af de tre vigtigste trends indenfor træning og udvikling og voksenlæring.

redigeret artikel, frit efter M. Hohnen, Leadership Coach

 

Teoretikerne er ikke enige...Nogle peger på at "kunden er Kongen" og dermed den vigtigste og andre peger på medarbejderne.

Men sandhenden skal nok findes et helt andet sted, det handler nemlig om at det skal give mening, for at engagere sig og brænde for opgaverne, så skal "sagen" være så stærk at den giver mening.

Vi skal ikke have nogen i centrum. Vi skal have NOGET i centrum. Noget der er så stærkt, at det tiltrækker både kunder og medarbejdere.

En tiltrækning, der gør tilknytningen så stærk, at alle føler sig i centrum. Alle sammen. Kunder, medarbejdere, investorer, leverandører. Alle er vigtige og alle skal føle sig vigtige. De skal vide, at de  har en vigtig rolle at spille for virksomheden, og opleve at være del af "noget større"

Og det ”noget”, de danske ledere skal sørge for at have i centrum, er virksomhedens "tyngdepunkt"


Der skal være overensstemmelse mellem det du kan, det du vil og det du tror på. Og det skal være tydeligt i alt, hvad du siger og gør. Ellers bliver det meget svært,  på den lange bane, at nå de ønskede mål

Uddrag af artikel af Søren Schnedler

LIDT OM TEAMET BAG

BUSINESS TRAINING CENTER

KONCEPTET OG BEVÆGELSEN

"SPIL HINANDEN BEDRE"


Vi er en håndfuld konsulenter der igennem en lang årrække har inspireret, trænet og uddannet medarbejdere og ledere indenfor  alle typer af  virksomheder og organisationer, bl.a. detailhandlen, turist- og oplevelsebranchen, banker, kommuner, faglige organisationer og en lang række større danske produktionsvirksomheder.


Vort speciale er længerevarende træningsforløb, og vi dribler først videre, når organisationen har egne interne trænere igang og de aftalte mål er nået.


Vores drøm: Vi vil medvirke til at gøre dig  og din organisatione til den bedste

Enkle spilleregler: Engagement, Fokus, Fair Play & Fair pay


Ring gerne nu til Chief Trainer: Per Birkelund M: 3110 1757


BUSINESS TRAINING CENTER DENMARK CVR-nummer  38990675